Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Šikovný pomocník Garrett PRO-POINTER

Široké hledačské veřejnosti jsem nedávno velice rád představil novinku z produkce firmy Garrett, a to ruční dohledávací detektor Garrett Pro-Pointer. Detektor je určený pro kvalitní dohledávání předmětů lokalizovaných a vykopaných pomocí detektoru kovů. Dnes bych se chtěl spíše, než na testy odolnosti, zaměřit na způsoby použití tohoto dohledávacího detektoru, respektive, na využití všech jeho vlastností k co nejrychlejšímu a nejpřesnějšímu dohledání skrytého i detekovaného cíle. Ze zkušeností při vývoji detektoru THD a jeho provozních zkoušek, byly do oblasti hobby přeneseny veškeré technologické vlastnosti povrchového zpracování (pevnost materiálu), mechanická vibrační indikace a částečně i vnitřní elektronické zapojení. Záměrem inženýrů od Garretta bylo vytvořit co nejjednodušší, ale přesto co nejkvalitnější, nejúčinnější a nejuniverzálnější dohledávací detektor, který se kdy objevil na světovém trhu.

Obecně lze říci, že tímto ručním dohledávacím detektorem lze hledat kovové předměty nejen venku v terénu, ale i v domácnosti, v průmyslové sféře a v neposlední řadě i při výkonu řemeslnické činnosti. Jako příklad použití při řemeslnické činnosti uvedu detekci kabelů a vedení ve zdech a pod omítkou, vyhledávání krabic a rozváděčů, vyhledávání kovového vodovodního a plynového potrubí, armatur, překladů a jiných skrytých kovových předmětů, jako jsou třeba šrouby, hřebíky, skoby. V průmyslové výrobě tento přístroj dokáže detekovat kovové předměty pod obalovým materiálem, takže odhalí prázdné kartony mezi  plnými a díky tomu lze snadněji identifikovat poruchy balících mechanismů, popřípadě i pachatele krádeží. Dále lze tohoto detektoru využít při detekování malých kovových cílů, např. před opracováním dřevěných a plastových materiálů, atd., při hledání zapomenutých jehel, knoflíků a patentek v oděvech a při kontrole balených potravin, zda neobsahují nechtěné kovové předměty. Prvořadou výhodou tohoto přístroje je jeho automatické nastavení a absence jakýchkoli nastavovacích prvků. Přesto dokáže absolutně přesně vyspecifikovat například konec jedné kovové trubky a začátek kovové armatury tak, aby bylo možné bezpečně provrtat otvor mezi oběma kovovými prvky!!! A to s přesností na jeden milimetr! A to je funkce, která už sama o sobě řadí tento detektor na pomyslný vrchol ručních dohledávačů kovových předmětů!

Dohledávání pomocí ručního dohledávacího detektoru lze rozdělit do 4 kategorií

1) plošné dohledání
2) bodové dohledání
3) hloubková identifikace cíle a následné dohledání
4) nastavení přechodných nulových parametrů hledání při lokalizaci přesné polohy velkého cíle

Takže, začnu popořadě:

1. Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem hledání je boční skenování v jakékoli vodorovné boční poloze skenovacího tubusu. Skenovací radius detektoru je 360°, při zachování stejné úrovně citlivosti v kterémkoli směru. Stáčí tedy přejet nad předpokládaným cílem (je jedno, ve které poloze vůči cíli se nachází skenovací tubus) a dohledávač indikuje kovový cíl.
Přibližováním a oddalováním detektoru je aktivovaná akustická i mechanická vibrační indikace cíle (VCO). Přiblížením k předmětu se akustická/vibrační frekvence zvyšuje, oddálením se naopak snižuje. Jednoduché, rychlé a účinné…

2. Ovšem, pokud je nutno vyhledat opravdu malý cíl, je vhodné použít nejprve první metodu vyhledání cíle (skenovat plochu bokem skenovacího tubusu) a po přibližné lokalizaci cíle plochou špičkou přístroje definovat přesnou polohu předmětu. I zde platí zvyšování/snižování frekvence akustiky a pulzů při přiblížení/oddálení ploché špice detektoru od předpokládaného cíle.
Ze své vlastní zkušenosti musím přiznat, že dohledávání v rozbředlém sněhu a mazlavém blátě je velice účinné!
Samozřejmě, že při plošném dohledávání nalezeného předmětu v terénu je vhodné využít předlisovaného výlisku – uhlazovacího nože. Tento vylisovaný plastový nůž uhladí terén a detektor tak dosáhne hlouběji, než při skenování v nerovné půdě.
Pokud dohledávací detektor nedetekuje malý předmět, je vhodné ještě jednou přejet nad vykopaným materiálem detektorem kovů a pokud se ozve akustická odezva, rozhrnout vykopaný materiál do šířky botou nebo lopatkou a znovu skenovat tento rozšířený prostor ručním dohledávačem. Záleží na výšce a množství vykopané zeminy. A podle potřeby toto opakovat.

3. Identifikace hloubky cíle a následné dohledání. Kde a kdy lze použít tento způsob dohledávky? Je to jednoduché, vždy a všude tam, kde je tvrdá nebo kamenitá půda a cíl se obtížně vykopává. Pokud je již vykopaná díra nebo jiný otvor a hledaný předmět se podle detektoru stále nachází v této díře, je velmi příjemné mít PRO-POINTER po ruce. Uspoří totiž nejen spoustu času, ale hlavně námahy a často pomůže i zachovat celistvost vykopávaného předmětu.
Postup pro přesnou lokalizaci místa, kde se předmět nachází je velmi jednoduchý.
Pro-Pointer se zasune do vykopané díry, škvíry, pukliny, tak hluboko, dokud se neozve akustická signalizace. V tomto okamžiku totiž přístroj detekuje okolo sebe předmětem narušené elektromagnetické pole. Zatím je jedno, na které straně se předmět nachází. Je jen třeba vědět, že předmět tam je.

Po té následuje mírný a pomalý tah směrem vzhůru nebo k sobě, podle toho, je-li dutina svislá nebo vodorovná. Pro-Pointer je nutné vytahovat, a to až do té doby, než akustická signalizace ustane. Jakmile ustane akustická signalizace, posune se dohledávací detektor opět mírně kupředu, dokud se nezačnou ozývat jednotlivé akustické pulzy. Pak se špičkou detektoru objede pomyslná kružnice po obvodu díry v úrovni, kde se pohyb dohledávače zastavil. A v místě s nejvyšším kmitočtem se nachází hledaný předmět. Prosté a naprosto přesné.
Samozřejmě, je možné použít i opačný postup. To znamená, že se detektor zasune do vykopané díry potud, dokud se nezačnou ozývat jednotlivé akustické signály. A pak stačí špičkou přístroje v této úrovni skenovat kraje díry. Výsledek bude stejný. Který postup si vyberete, to záleží na zkušenosti operátora a samozřejmě na místních podmínkách při hledání.

4. Největším kouzlem tohoto ručního dohledávacího detektoru kovů je to, že se dokáže „naučit“ rozeznat velké kovové objekty a tím pádem přesně určit jejich okrajovou polohu.

Uvedu dva příklady pro toto využití Pro-Pointeru:

1) Pod omítkou se nachází ocelová deska. Od stropu až k podlaze. Vedle ní vede ve vzdálenosti 2 cm ocelová trubka. Mezi trubku a desku je třeba umístit hmoždinku pro připevnění obrazu….Jednoduché, že?

2) V zemi je ukrytý předmět – na plocho a je třeba zjistit jeho přesný tvar uložení (ne tvar předmětu samotného).

Dejme tomu, že ve vyschlém korytě potoka je v jílu ztracená ručně kovaná podkova ze 14. století a vy ji chcete bez poškození vykopat z jejího rezavého lože. Jak na to? Jednoduše! Stačí pouze zapnout Pro-Pointer a špicí se přibližovat ke kovové ploše, ale jen potud, ozývá-li se přerušovaná frekvence. Nesmí se ozvat čistý tón! V tom případě se musí odsunout detektor o trochu zpět. Pak se detektor prostě vypne spínačem. Ale pozor! Je nutné držet Pro-Pointer v poloze, ve které zůstal při vypnutí! A opět, stiskne se spínač pro zapnutí a předchozí děj se opakuje 1x, 2x, .. 5x, až do té doby, než detektor dosáhne poslední polohy přerušované indikační frekvence před stálým tónem. To už je výška nad předpokládaným kovovým cílem zhruba něco okolo 1,5 – 3 cm. Pak již stačí v této výšce s detektorem pohybovat mezi plochou a okrajem předmětu.

Po trošce cviku mě dáte za pravdu, že detektor opravdu dokáže zjistit na 1.5mm přesně okraj nebo otvor v celistvém kovovém předmětu! A to i s menší nepřesností, než je tento mnou uváděný údaj 1,5mm. A hlavně, budete znát přesné místo pro vyvrtání hmoždinky na pověšení obrazu.
Stejným způsobem je možné postupovat i při lokalizaci oné ztracené středověké podkovy, s tím rozdílem, že podle velikosti odezvy (pulzů) je hledač schopen velmi přesně určit tvar předmětu, který se nachází pod zemí. Ale samozřejmě, může se jednat i o jiný předmět….
Při hledání: budete-li potřebovat zvětšení hloubkového dosahu, je nutno detektor resetovat. Procedura je jednoduchá. Provede se namířením detektoru do volného prostoru a vypnutím a opětovným zapnutím detektoru. Od toho okamžiku pracuje detektor opět s plnou citlivostí.
Takže, opět k té podkově: detektor se namíří do místa, kde již předchozí signál zmizel a opět se „naučí cítit“ detekovaný objekt, tentokráte však s vyšší citlivostí a větší nepřesností a dokončí se skenování tvaru předmětu pod zemí. Jednotlivé body zjištěné při skenování lze označit například zasunutím zápalek, vysypáním pískem, odkopáním části zeminy….nebo jakýmkoli jiným způsobem, který bude pro daný příklad vyhovující.
Nespornou výhodou Pro-Pointeru při tomto způsobu dohledávání je bezesporu již zmiňovaný VCO – napětím řízený oscilátor - to je ta zvyšující/snižující se frekvence kmitů a zvuku. Díky ní je opravdu snadné zjistit tvar, anebo pozici skrytého cíle. Chce to jen cvik a trpělivost.
Tento ruční dohledávací detektor nemá regulaci hlasitosti. Veškerou regulaci hlasitosti totiž přebírá palec ruky a jeho poloha a síla přitlačení na mřížku piezo reproduktorku. Pokud palec více přitlačíte, akustická signalizace se stane skoro neslyšitelnou a veškerou indikaci cíle převezme mechanická vibrační signalizace.

Pokusil jsem se přiblížit způsoby hledání pomocí tohoto detektoru tak, aby opravdu každý dokázal využít všech jeho vlastností při hledání. Pevně věřím, že ten, kdo si tento přístroj zakoupí nebude zklamán, ale spíše mile překvapen tím, jak se mu dokáže tento malý pomocník odvděčit.
Doufám, že díky Pro-Pointeru se zkvalitní a urychlí dobývání ukrytých „pokladů“ i běžných nálezů. A že si Pro-Pointer nalezne tu svoji cestičku mezi pány hledače i pány mrcasníky.

Detektor kovu Garrett Pro-Pointer II
3.759 Kč
ks
+-
skladem
Ruční dohledávací detektor, oplývající komfortem a překvapující svými dispozičními schopnostmi. Elegantní tvar, nápaditě vyřešený uhlazovací nůž, překvapující dosah, všesměrový záběr.