Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Separační test detektoru kovů Garrett AT PRO v PRO režimu

Cílem separačního testu je zjištění, jak reaguje detektor kovů Garrett AT Pro v profesionálním hledacím režimu (Pro) na dva vodivostně rozdílné cíle, uložené v rozdílné výšce nad sebou. Oba cíle jsou znázorněny na fotografii ve spodní části tohoto testu. Stacionárním cílem je stříbrná mince, pohyblivým cílem je železo, tedy nožík. Vertikální vzdálenost cílů je zachována po celou dobu testů. Horizontální vzdálenost je proměnná po krocích, znázorněných v tabulkách. Na rozdíl od standardního režimu, byl tento test prováděn s bateriemi nabitými na polovinu původní kapacity, aby byly co nejlépe simulovány terénní podmínky.. Za kopatelný jsem bral pouze čistý vysoký signál, který však nemusel být zobrazen na LCD displeji. Dvojitý tón barva/železo, běžně v terénu kopatelný, jsem v tomto testu neakceptoval.
 
Testovací podmínky:

  • Ag mince uložena v hloubce 8 cm pod povrchem země  
  • Rezavý železný nožík uložen nad mincí ve výšce 4 cm
  • Nožík posunován v krocích po 5 cm ze své základní polohy 4 cm nad Ag mincí
  • Diskriminace železa  nastavena po celou dobu testování  na stejné úrovni.
  • Základní nastavení GEB bude postupně z nulového bodu přecházet do offsetu; A to do offsetu kladného i offsetu záporného. 
  • V porovnávací tabulce nebudou chybět ani výsledky  testování v automatickém nastavení zemní rovnováhy (GEB).

Nastavené hodnoty:

  • citlivost: 6, zemní vyvážení 90, diskriminace 5, rychlost skenu - pomalá, velmi pomalá; 
  • testovací pole: skleník, přemrzlá zemina, bez výskytu oxidů kovů a Fe.        

Jak je zřejmé z tabulky, detektor dosahuje nejlepších výsledků s manuálně nastavenou zemní v rovnovážné poloze. V některých, v tabulce uvedených měřeních, však offset zemního vyvážení (GEB) umožňuje výsledky, které se blíží rovnovážnému nastavení. Je samozřejmé, že půdní podmínky jsou rozdílné nejen ve všech krajích a okresech, ale mnohdy i na jednotlivých lokalitách. Proto je nutno laborovat s nastavením a dodržovat podmínky pro hledání tak, jak je uvedeno v návodu k tomuto přístroji. Proto doporučuji NEPŘEHÁNĚT offset zemní balance do záporných hodnot za vidinou hloubkového dosahu!. Přehnaně nastavený offset zemního vyvážení může zapříčinit to, že detektor "neuvidí" některé žádoucí cíle, anebo naopak, bude za žádoucí cíle označovat jako vydiskriminovaný brak. Při větší změně zemní mineralizace by to mělo za následek přecházení běžně  detekovaných cílů a omezení nejen výkonu, ale i separačních možností tohoto přístroje.
Základní podmínkou  pro optimální činnost přístroje je pomalý sken. Žádné třesení, ani zvedáné cívky při návratu! Při zapnuté funkci Iron Audio je detekováno i vydiskriminované železo. Tato funkce může být nápomocna při hledání malých kousků zlata, ale i k celkovému přehledu o braku a cílech, které se nacházejí pod cívkou. Též lze tuto funkci využít při zvýraznění nepatrně vyšší vodivosti, než je ta potlačená. Vhodná je například pro detekci horizontálně položených mincí.

Skutečnou a neoddiskuvatelnou výhodou při hledání v Pro režimu je to, že zapnutá funkce IRON AUDIO umožní rozlišet blízké cíle o různé vodivosti, i když jsou blízko u sebe. Tato funkce, jak jsem se zmínil již v úvodu, nebyla při testu zvýhodněna.
Závěrem bych chtěl upozornit, že hodnoty detekované v režimu Pro nejsou totožné s dosahy a separačními vlastnostmi v STD režimu. Také nelze tento test brát jako můstr pro nastavení detektoru, jelikož jde o test v čistém prostředí, bez výskytu oxidů kovů a s minimálním obsahem půdní vlhkosti. Též jakákoli odchylka v rychlosti skenování, a je jedno, jestli rychlá, nebo pomalá, může úplně změnit detekční vlastnosti detektoru a zapříčinit snížení, anebo naopak  zvýšení detekčního dosahu.

Test jsem záměrně prováděl s relativně velkým železným cílem  a velmi malým stříbrným penízkem. Pokud by byl tento testovací kus železa blížeji k cíli, detektor by reagoval i ve vzdálenosti 10 cm a méně. Záměrně jsem však zvolil tuto vzdálenost a jakousi „neúměru“ mezi cíli, aby byly zřejmé separační vlastnosti tohoto detektoru.

Tento test jednoznačně dokázal že Garrett AT Pro International je prvním, plně digitálním detektorem kovů od Garretta, který dokáže velice dobře rozpoznat žádaný cíl v území zamořeném železným brakem.

Na předcházejícím obrázku jsou vidět testované předměty. Rozhodl jsem se pro rezavý železný nožík.  Zavrhl jsem proto ocelový drát, sedlářský špendlík a rezavý hřebík. To proto, že u takto "malých" vodivostních cíů by se separační vlastnosti detektoru výrazně zlepšily. A takovýchto pseudo testů je v současnosti na netu plno. Chtěl jsem proto cíl, který by jednoznačně dokázal kvalitu tohoto detektoru. A výsledky můžete posoudit Vy sami.