Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a obchodní podmínky (VDOP)

1. OBJEDNÁVKY

1.1. Písemnou formou - dopisem, e-mailem na adresu obchod@garrett.cz, nebo
1.2. Pomocí webového rozhraní e-shopu na adrese www.garrett.cz

 • Učiněním objednávky stvrzuje zákazník, že se seznámil s těmito Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami (VDOP) v aktuálním znění tak, jak jsou ke dni učinění objednávky uveřejněny na webových stránkách dodavatele: www.garrett.cz, a tyto VDOP zcela přijímá a souhlasí s nimi.

 

A. Náležitosti objednávky:

A.1. přesné označení zákazníka (obchodní firma),
A.2. IČ, DIČ,
A.3. číslo objednávky,
A.4. e-mailová adresa zákazníka pro potvrzení přijetí objednávky,
A.5. název objednaného zboží včetně katalogového čísla,
A.6. množství objednaného zboží včetně MJ a balení,
A.7. požadovaný termín dodání,
A.8. adresa příjemce zboží (pokud je odlišná fakturační adresa od adresy příjemce zboží, je nutné uvést obě adresy), kontaktní osoba, tel., fax, mail, podpis oprávněné osoby a razítko.

 

B. Potvrzení objednávky:

B.1. V případě objednávky učiněné písemnou formou (dle čl. I písm. a)) dodavatel potvrdí přijetí každé objednávky učiněné tímto způsobem do 2 pracovních dnů na e-mail zákazníka uvedený v objednávce, v opačném případě se má za to, že dodavatel objednávku nepřijal a ta nebude realizována. V případě objednávky učiněné přes e-shop (dle čl. I písm. b)) je objednávka potvrzena automaticky nastavenou odpovědí webového rozhraní na zadanou e-mailovou adresu zákazníka, tímto je považována za přijatou. V případě odlišností mezi objednávkou a potvrzením objednávky jsou závazné údaje uvedené v potvrzení o přijetí objednávky. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem zaslání potvrzení o přijetí objednávky a od toho okamžiku jsou jí strany vázány.
B.2. Dodavatel si vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi, že jeho objednávku z důvodu nepřijatelnosti nepřijímá.

 

2. CENY

2.1. Dle ceníku platného v době plnění, netto bez DPH.
2.2. V ceně nejsou obsaženy vedlejší náklady (balné, doprava, pojištění - tyto jsou účtovány zvlášť).
2.3. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.
2.4. Záloha na zboží: Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy z kupní ceny zboží, pokud se jedná o zboží na zvláštní objednávku. Do doby uhrazení zálohy na zboží není dodavatel povinen zákazníkovi poskytnout požadované plnění.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Předem na základě zálohové faktury.

 • v případě objednávky prostřednictvím e-shopu jsou podklady k úhradě zobrazeny zákazníkovi na konci objednávky,
 • v případě objednávky písemně, mailem nebo telefonicky je zákazníkovi vystavena zálohová faktura.
 • po obdržení platby ze strany zákazníka je dodavatelem vystavena faktura a zboží zasláno zákazníkovi na uvedenou adresu.

 

3.2. Dobírkou.

3.3. Na fakturu: v případě, že zákazník splní určitá kritéria, jako pravidelný odběr zboží od dodavatele v určitém objemu, řádné a včasné placení vyúčtované ceny (řádná platební morálka), apod. podle požadavků dodavatele.

 • zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí datum připsání částky na účet věřitele (dodavatele) nebo předání dlužné částky v hotovosti věřiteli (dodavateli),
 • při prodlení s plněním peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.4. Při nedodržení platebních podmínek je zákazník povinen uhradit dodavateli náklady spojené s vymáháním jeho pohledávky.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Dodávka zboží je:

 • v případě, že je zboží v dostatečném množství skladem a objednávka je dodavatelem přijata do 15:00 hod., je objednávka zpracována a zboží odesláno týž den, jinak v den následující;
 • v případě, že zboží není skladem, nebo je skladem v nedostatečném množství, je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a je s ním dohodnut další postup;
 • aktuální informace, zda je nebo není zboží skladem, je vždy uvedena na e-shopu dodavatele, nebo telefonicky na provozovně.

4.2. Dopravné a balné:

 • ke každé dodávce účtuje dodavatel zákazníkovi poplatek za balné, dopravné a případně dobírku ve výši, která je uvedena v tabulce „Platby a doprava" na webových stránkách prodejce;
 • každá objednávka zboží do různého místa dodání je považována za samostatnou dodávku;
 • v případě, že objednané zboží přesáhne váhou nebo objemem pravidla přepravy stanovené přepravcem, bude zásilka rozdělena na více zásilek tak, aby byla shodná k přepravě. Rozdíl v částce dopravy bude naúčtován odběrateli;
 • v případě objednávky, která rozměrem nebo váhou (nad 50kg) přesáhne pravidla přepravy stanovené přepravcem, a nebude možno ji rozdělit na více samostatných zásilek, bude s objednatelem sjednána individuální přeprava. Tato přeprava se vždy sjednává po domluvě a odsouhlasení zákazníkem.

4.3. Způsob dodání:

 • přepravní službou např. PPL, DPD, Česká pošta atd. (rozvoz zboží mezi 8.00 hod. - 18.00 hod.), možnosti přepravy včetně cen jsou uvedeny na stránkách dodavatele www.garrett.cz v sekci „Platby a doprava".
 • osobní vyzvednutí zákazníkem,
 • dodavatel si vyhrazuje právo určení způsobu dodávky.
 • Sjednaný termín plnění má dodavatel právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zboží dle této smlouvy.
 • V případě, že dodavatel nebude schopen dodat zboží ve sjednaném termínu, informuje dodavatel zákazníka bezodkladně po zjištění skutečnosti a informuje jej o novém předpokládaném termínu dodání zboží.
 • Vrácení nebo výměnu zboží (nepoužitého a nepoškozeného), pokud není zákazník spotřebitel, lze provést pouze po předešlé dohodě s dodavatelem, nejdéle do 10 dnů od převzetí zboží. Zákazník - spotřebitel toto právo může využít ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O uskutečnění výměny zboží rozhoduje dodavatel a zákazník nemá na výměnu bezvadného zboží za jiné zboží právní nárok. Při vrácení nebo výměně zboží má dodavatel právo vyúčtovat zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s realizací požadovaného vrácení, resp. výměny zboží, nejméně však 5% z ceny dodaného zboží a skutečné výše dopravného a balného.
 • Dodavatel má právo na částečné dodávky zboží. Zákazník je povinen částečné dodávky zboží přijmout. Odmítnutí částečné dodávky zboží bude mít stejné účinky jako v případě, kdy by zákazník částečnou dodávku přijal.

 

5. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží.
5.2. Vlastnické právo přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.

 

6. ZÁRUKA A REKLAMACE

6.1. Záruky za kvalitu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Záruční doba na zboží je zásadně v délce 24 měsíců ode dne prodeje, pokud se nejedná o zboží s kratší dobou expirace danou výrobcem, pak platí záruční doba v délce vyznačené doby expirace na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u dodavatele v záruční době, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zanikají.
6.2. V záruční době je dodavatel povinen reklamované zboží zdarma dle jeho volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny dodavatele nepoužitelné, neopravitelné, nebo je jeho použitelnost výrazně omezena. Neuskuteční-li se dodatečná oprava ve lhůtě do 30 dnů, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží vadného za bezvadné. Je-li zákazníkem spotřebitel podle občanského zákoníku, postupuje se při uplatnění práv z vadného plnění podle § 2165 a následujících občanského zákoníku.
6.3. Reklamaci zboží z důvodu rozporu s  kupní smlouvou uplatňuje zákazník vůči dodavateli doručením vyplněného
PDF reklamačního listu ozn. „Reklamace" (dodá dodavatel zákazníku po nahlášení reklamace) a kopie nabývacího dokladu (faktura, prodejka) dle pokynů dodavatele na adresu dodavatele.  
6.4. Zboží do opravy, vrácené zboží apod. musí být v čistém stavu, v opačném případě si bude servis účtovat částku 100,- Kč bez DPH za přijetí zněčištěného zboží. Reklamované zboží doručí zákazník dodavateli na vlastní náklady.
6.5. Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byl dodavateli doručen řádně vyplněný reklamační list a kopie dokladu o zakoupení (faktura, prodejka).
6.6. Není-li dodavateli zákazníkem doručen řádně vyplněný reklamační list, dodavatel písemně vyzve zákazníka k předložení vyplněného
PDF reklamačního listu. Neobdrží-li dodavatel řádně vyplněný reklamační list do 7 dnů ode dne doručení shora uvedené písemné výzvy zákazníkovi, dodavatel reklamační řízení nezahájí a odešle zákazníkem předané zboží a dokumentaci na náklady zákazníka zpět zákazníkovi. V tomto případě se má za to, že vady zboží zákazníkem vytknuty nebyly.
6.7. Vady v množství, míře nebo hmotnosti zboží je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po převzetí zboží, pokud se nejedná o výrobek v neporušeném spotřebitelském balení, u kterého může reklamaci uplatnit bezodkladně po převzetí zboží a zjištění takové vady.
6.8. V případě reklamace z důvodu poškození zboží při přepravě je nutné doložit kopii záznamu o poškození v přepravním listě přepravce včetně fotografie s poškozeným zbožím. Tuto reklamaci je nutné uplatnit obratem po případném převzetí zboží
6.9. Tyto vady u přijaté zásilky lze uplatnit pouze do 10. dne po obdržení zásilky.
6.10. Reklamací nemůže zákazník uplatnit vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro používání zboží nebo u zboží, které bylo zákazníkem nebo třetí osobou upravováno. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
6.11. Reklamace včetně odstranění vady zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem. Pracovník vyřizující reklamaci se může se zákazníkem dohodnout na delší lhůtě, kterou vyznačí v reklamačním listě.
6.12. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Má-li uvést věc do provozu jiný podnikatel, začne záruční doba běžet ode dne uvedení věci do provozu, avšak za předpokladu, že zákazník objednal uvedení této věci do provozu nejpozději do tří týdnů ode dne převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Neobjedná-li zákazník uvedení do provozu v této lhůtě nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, počne záruční doba běžet dnem převzetí věci.
6.13. V případě neoprávněné reklamace si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi účelně vzniklé náklady související s vyřizováním takové neoprávněné reklamace včetně dopravného a balného.
6.14. Na zboží dodávané jako naturální sleva se záruční podmínky dle těchto VDOP nevztahují a dodavatel na takové zboží záruku neposkytuje.
6.15. Po ukončení reklamace bude zákazník vyzván (telefonem nebo uvedeným emailem) k vyzvednutí předmětu reklamace. Předmět reklamace bude po dobu pěti pracovních dní ode dne výzvy zdarma uskladněn v prostorech prodejce. Po uplynutí této lhůty bude zákazníkovi účtována částka 20,- Kč jako skladné za každý započatý den skladování. Další alternativou je poslání reklamace pomocí přepravní služby PPL (dobírkou, platbou předem).(v případě, že se strany písemnou formou nedohodnou jinak).
6.16. Ke stažení
PDF REKLAMAČNÍ PROTOKOL

6.17 V případě, že je na zboží dohodnuta delší záruka než 2 roky, je tato záruka vždy podmíněna povinností dodržovat pravidelné půlroční kontroly. Toto platí v případě, že kontroly nejsou písemně stanoveny jinak. (toto ustanovení se týká především průchozích detekčních rámů)

6.18  Na produkty které obsahují sériové číslo (standardně detektory) se záruka vzahuje na základě uvdeného čísla. V případě odstranění štítku sériového čísla z produktu ještě v době záruky, tato záruka padá a případné opravy jsou řešeny jako mimozáruční!! Pokud váš daňový doklad číslo produktu neobsahuje, prosím zkontaktujte svého prodejce a nechte si doklad kvůli záruce opravit. Štítek se obvykle nachází na produktu a kontrolní na krabici ve které je produkt distribuován. Obě čísla by měla být totožná, ale rozhodující pro uznání záruky je číslo přímo na produktu.

 

7. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY, RESP. OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky v době, dokud mu dodavatel písemně nepotvrdí přijetí objednávky e-mailem dle čl. I. VDOP přijetí objednávky.
7.2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává občanský zákoník podle § 1829 občanského zákoníku.

 

8. VÝJIMKY ZE VŠEOBECNÝCH DODACÍCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1. Dodavatel si vyhrazuje právo uzavřít s určitými zákazníky, jejichž objem odběru za jeden kalendářní rok přesáhne dodavatelem danou hodnotu, tzv. Dealerskou smlouvu, která může upravovat obchodní, dodací a platební podmínky odlišně od těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek.
8.2. Pokud Dealerská smlouva nestanoví úpravu vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem jinak, použijí se ustanovení těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek.

 

9. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

9.1. Zákazník je povinen se před objednáním zboží seznámit s všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele a podáním objednávky dává souhlas s realizací dodávky zboží v souladu s těmito podmínkami.
9.2. Zákazník je povinen se seznámit s návody k použití zboží a podmínkami skladování a všemi doplňujícími informacemi a doporučeními dodavatele či výrobce.
9.3. Zákazník je povinen používat dodané zboží pouze k určenému účelu.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud zanikne nebo ztratí platnost některé ustanovení z těchto VDOP, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
10.2. Veškeré vztahy vznikající mezi účastníky z uzavřené smlouvy včetně vztahů uzavřenou smlouvou výslovně neupravených se řídí českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem, jejichž užití se tímto výslovně vylučuje.
10.3. Platné znění Všeobecných dodacích a obchodních podmínek včetně formuláře PDF reklamačního listu („Reklamace") jsou umístěny na webových stránkách www.garrett.cz.

10.4. EET -  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.5. Daňové doklady (Faktury) jsou zasílány emailem elektronicky, doklady v papírové formě jsou vystavovány pouze na vyžádání.

11. ÚDAJE O DODAVATELI

TRACO INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Rájecká 1058, 104 00 Praha 10, IČ:25122100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51541.

Adresa provozovny pro možnost koupě zboží a uplatnění reklamace:

ISO Office Park
Přátelství 986/19
104 00 Praha 10

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných dodacích a obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky jsou platné pro Českou republiku.