Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Nastavení zemního vyvážení detektoru kovů Garrett AT PRO

Správně nastavený detektor kovů potřebuje mít nastavený jak zkušený, tak i méně zkušený hledač. V tomto článku Vám přinášíme velmi podrobný návod, jak správně nastavit zemní vyvážení u detektoru kovů Garrett AT PRO, díky kterému zvýšíte citlivost i dosah hledání a zvýšíte pravděpodobnost správné identifikace cíle.

Detektor kovů Garrett AT Pro umožňuje  hledání bez nastaveného zemního vyvážení. Lze s ním tedy hledat, testovat a dokonce i nacházet cíle ukryté pod zemí. Možná, že se v některých půdních podmínkách občas vyskytne rušení, anebo vzroste množství nepříjemných prozvuků, ale to jde běžně eliminovat snížením rychlosti skenování nebo v tom horším případě snížením nastavené citlivosti. Jenže, ono to není až tak jednoduché. Pokud někdo hledá systémem: „Zapni a jdi“, může počítat s tím, že detektor neuvidí některé barevné cíle i při správně nastavené diskriminaci a ID identifikátor bude udávat nesprávné informace o vodivosti detekovaného cíle. A separace? Separace se znatelně  zhorší a v některých případech bude i nemožné separovat žádaný cíl od běžného braku. Detektor ztratí citlivost i dosah a bude nesprávně identifikovat cíl.

Jak tomuto problému předejít a jak správně nastavit detektory řady AT Pro na hledání? Velmi jednoduše. Zde je rychlý návod:

1) Na lokalitě, kde chcete hledat zapněte přístroj.

2) Hledací mód (MODE) nastavte na ZERO v PROporcionálním režimu. Citlivost přístroje nastavte dva dílky pod maximální hodnotu Nasaďte si sluchátka (nebo bez) a pomalu skenujte okolní prostor. Pokud najdete místo, kde se neozývá žádný akustický signál(zázněj), tedy není detekován žádný kov, můžete nastavit zemní rovnováhu přístroje.

3) Zemní vyvážení detektoru můžete nastavit vícero způsoby. Tedy automaticky, což je nejčastější způsob, nebo manuálně. V některých případech lze nastavit vyvážení přístroje manuálně se záměrným rozladěním země. Nastavíte si lehký offset do kladné nebo záporné hodnoty, čímž můžete eliminovat například negativní důsledky silné mineralizace, nebo i přítomnost vodivých solí (dusičnany hnojená pole).

4) Automatické nastavení přístroje

  • stiskněte a držte tlačítko GND a současně přitom „pumpujte“ detektorem tak, aby se cívka pohybovala ve vzdálenosti 2 až 25-30 cm od povrchu země. Při této činnosti se budou ozývat akustické odezvy. Jakmile tyto odezvy utichnou, popřípadě se co nejvýše utiší, pusťte tlačítko. V tomto okamžiku máte provedeno správné zemní nastavení přístroje.
  • v některých případech nelze jednoznačně provést nastavení GEB. Tehdy je nutno eliminovat zemní rovnováhu zpomalováním pumpování a současným přibližováním cívky k zemi.
  • pokud se ani tehdy nepodaří ztišit oba identifikační tóny vodivosti, nastavte detektor tak, aby se co nejvíce snížila akustická odezva vodivosti a oba tóny, nebo alespoň jeden z nich byl co nejtišší.

POZOR!
Pokud začnete nastavovat zemní vyvážení ihned, bez předchozího vyhledání místa s nejnižším možnou mineralizací a hlavně, bez obsahu kovu, stane se, že detektor bude vydávat „divný“ tón a zemní rovnováha nepůjde nastavit. To nebude porucha přístroje, ale pouze a jen špatný způsob nastavení detektoru, protože se pod cívkou bude nacházet minerál nebo vodivý kov.

5) Manuální nastavení přístroje

  • Manuální nastavení přístroje je vhodné použít tam, kde z jakékoli příčiny nelze nastavit zemní vyvážení automaticky.
  • Postup je velice jednoduchý. Platí obdobné podmínky, jaké jsou popsány v předcházejícím bodě jedna (1). Na místě, bez výskytu vodivého materiálu, nebo na místě s nejnižší možnou zemní vodivostí stiskněte tlačítko GND a pomalu „pumpujte“ detektorem. V reproduktoru (sluchátkách) se vám ozve buď nízký nebo vysoký tón.
  • Pomocí stisku funkčních tlačítek pro GND nastavte detektor tak, aby přestal vydávat jakýkoli tón. Pokud nelze jeden z tónů plně zeslabit a je slabě slyšet, lze toto považovat za správné zemní nastavení v náročných pozemních podmínkách (např. rozmrzající, dusičnany hnojené pole).
  • Optimální nastavení je však pouze při absenci zvuku při stisknutém tlačítku GND.
  • Po skončení nastavení opět stiskněte tlačítko GND, čímž se vrátíte do hledacího režimu.
  • Pokud se ozývá pouze velmi slabý zvuk, jedno, jestli nízký nebo vysoký tón, lze toto brát jako optimální nastavení v daných podmínkách. Pokud dojde ke zlepšení půdních podmínek a vy si nepřednastavíte zemní vyvážení detektoru, dojde k takzvanému hledání s offsetem zemní rovnováhy, což může mít za následek změnu detekčních vlastností detektoru.

POZOR!
Aby nedocházelo k nesprávné identifikaci vodivosti cíle, k nechtěné diskriminaci a následně nesprávné separaci chtěného cíle od braku, je nutné průběžně nastavovat u detektoru kovů Garrett AT Pro zemní vyvážení!

Přednastavení zemních obvodů přístroje se odvíjí od půdních podmínek prohledávané lokality, její vlhkosti, typu podloží, přítomnosti solí a také úrovně vnější interference v kontextu s úrovní nastavené citlivosti a rychlosti skenu při hledání. Pokud se budete nacházet na lokalitě s častou  změnou půdní vodivosti (značná mineralizace, soli), bude nutno přístroj dle popsaných pokynů nastavovat mnohokrát. Pokud budete hledat na lokalitě, kde  nedochází k velkým skokům při změně půdní mineralizace, stačí nastavit eliminaci země pouze před začátkem hledání a pak ji během hledání průběžně kontrolovat.

Jak jsem se již zmínil, je možné v určitých oblastech s vysokou mineralizací hledat s mírným offsetem nastavení zemní rovnováhy od nuly. Ovšem toto nastavení nedoporučuji praktikovat začínajícím hledačům, nebo majitelům detektoru AT Pro, kteří nejsou dokonale seznámeni s jeho vlastnostmi.

Pokud by si někdo myslel, že dosáhne lepších výsledků při hledání s použitím offsetu zemní eliminace v běžných podmínkách, tak musím konstatovat, že takto detektor fungovat nebude. V běžných podmínkách bude přístroj nejlépe pracovat s co nejlépe nastaveným zemním vyvážením a jakékoli nastavené offsety by byly jen na škodu, protože by se posunuly hranice pro identifikaci vodivosti a snížil by se i práh citlivosti a současně s ním i vlastní hloubkový dosah detektoru.
 
V praxi, při hledání s tímto typem přístroje platí jednoznačně pravidlo:  Čím je kvalitnější nastavení zemní eliminace, tím jsou lepší detekční a identifikační vlastnosti tohoto přístroje!

Tak na to pamatujte v terénu a kontrolujte průběžně, dle podmínek zemní mineralizaci. A věřte, přístroj se vám za to zajisté odmění….