Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Nastavení a destrukce hledací cívky Garrett Prof 22x28 cm

Vážení přátelé! V současné době se naše servisní středisko opět potýká s vlnou specifických a neautorizovaných úprav vnitřních parametrů hledacích cívek Garrett Proformance, zvláště pak 2D cívek Prof. 22x28 cm. Tyto úpravy se velmi rychle šíří geometrickou řadou po celé naší zemi. A v naprosté většině případů končí destrukcí takto upravované hledací cívky. Proto mě dovolte, abych vám všem letmo osvětlil základní princip 2D hledací cívky Prof. 22x28 cm a mnohem detailněji reálné nebezpečí destrukce hledací cívky, které při úpravách jejího vnitřního továrního nastavení v naprosté většině případů opravdu nastane.

Cívka Garrett Prof 22x28 cm je novou variantou hledací sondy, odvozenou od původní a časem prověřené cívky Garrett POWER DD. Činnost cívky je založena na principu navzájem  částečně se překrývajících vinutí dvou cívek ve tvaru dvojitého „D“. Samozřejmě, že není jen jediný způsob překrytí jednotlivých vinutí. U funkčních variant doubleD (2D) cívek by mělo být aktivní pole cívky v úzkém pruhu skoro po celé její délce. Pravdou však je, že se používají i takové varianty uložení vinutí, aby byla cívka nejaktivnější ve středovém oválu. Zaleží pouze na způsobu uložení obou vinutí uvnitř tělesa cívky, jejím sfázování a přesném nastavení.

Z čeho se běžná hledací cívka Garrett skládá?

  • Kopyto s úchyty -  tedy tělo cívky, v němž jsou fixovaná vinutí obou cívek.
  • Vinutí - je vytvořené ze dvou samostatných cívek o různém počtu závitů a převážně neshodném průměru navinutého drátu
  • Kompenzační pomůcky - tedy kroužky, měděné piliny, případně další vložený závit, anebo destička s elektronikou a odporovým trimrem pro přesné nastavení hodnoty výstupního napětí.
  • Přívodní kabel s konektorem, pevně spojený s tělesem cívky.

Veškeré nosné a tmelené části cívky jsou z materiálů, které musí odolat nenadálým teplotním změnám a úderům.Teplotní roztažnost a pnutí použitého materiálu pro hledací cívky musí být minimální. Veškeré odchylky od normálu by totiž způsobily změnu v nastaveném rovnovážném stavu cívek vlivem nepatrných teplotních deformaci pouzdra a zalévací hmoty. Tyto deformace by následně vedly k nepatrné změně parametrů vinutí. Došlo by ke změně homogenního elektomagnetického pole cívek, a tím pádem k   rozvážení  jejich rovnovážného stavu, což by mělo za následek změnu velikosti výstupního napětí na přijímací cívce a současně i malý posun fáze přijímaného signálu.
 

Obr.1: Zbytkový signál přijímací cívky při správném vyvážení:
Výstupní signál přijímací cívky je charakteristický nepatrně zvlněnou křivkou zbytkového sinusového napětí, přeneseného z vysílací cívky. Čím menší zbytkové napětí na výstupu hledací cívky, tím jsou obecně lepší hledací parametry samotného detektoru kovů.   

Obr.2: Nedefinovaný klidový signál u rozvážené cívky:
Jak je patrné z obou ilustračních fotografií, je změna výstupního napětí cívky vlivem  rozvážení značná. Aby se při výrobě předešlo problémům s takto nevyváženými cívkami, vkládají se do cívky regulační prvky pro nastavení jejích optimálních parametrů.  To proto, že žádná cívka po svém zhotovení nemůže být absolutně přesně nastavena. Poté se každá cívka jednotlivě ladí a její parametry jsou přímo ve výrobě  testovány.

Výstupní napětí přijímací cívky může dosahovat různých hodnot. Proto je ve spodní polovině levé části hledací hlavy, přímo pod přívodním kabelem ponechán montážní otvor pro přesné nastavení parametrů „nulového“ výstupního napětí.


Přesné nastavení velikosti výstupního zbytkového signálu u hledací cívky je kritické! Jakákoli jeho změna se ihned projeví ve vlastnostech samotného detektoru kovů. Nejčastěji právě detekcí fantomových cílů, změnou identifikace feromagnetických i neferomagnetických kovů,  a hlavně špatnou identifikací – to v lepším případě. V horším případě cívka nedetekuje žádné cíle a jen bez přestání vyhlašuje přítomnost neexistujícího cíle. Samozřejmě, k deformaci uložených vinutí může dojít i po velmi silném úderu. Ve většině případů tehdy, když není hledací cívka v terénu chráněna krytkou. A v tomto případě existuje reálná možnost „dostavění“ parametrů cívky pomocí regulačního prvku ukrytého pod překrytkou a plastovou pečetí. Vše závisí na rozsahu poškození cívky a velikosti deformace.

Bohužel, stává se čím dál tím častěji, že někteří majitelé detektorů Garrett kdesi přečetli, anebo se doslechli o absolutně nesmyslném návodu na zvětšení dosahu detektoru a citlivosti hledací cívky změnou nastavení ohmické úrovně regulačního prvku uvnitř hledací sondy.

Trimr je ukryt pod plastovou pečetí a mnozí v marné snaze se dostat dovnitř cívky bodají a škrábají do plastu a ve svém zanícení posléze poškodí i vlastní regulační prvek ukrytý pod patex plombou, viz. obrázek v textu. A když zjistí, co provedli a cívka nefunguje, zasílají detektor na záruční opravu k nám do servisního centra. Cívka s přelepkou vypadá sice jako nepoškozená, avšak parametry cívky jsou mimo jakoukoli toleranci.

Servisní středisko GARRETT pro Českou a Slovenskou republiku

Jakmile dorazí reklamované zboží do autorizovaného servisního centra v Praze, je provedeno testování přístroje. Zvlášť detektoru a zvláště cívky. Eskalace problému je tedy hned jasná. Vlastně není. Někdy přichází na opravu nejen vlastníkem „upravená“ cívka, ale i samotný detektor!!! Povídání o detektoru však není náplní tohoto článku….

Po vizuální kontrole cívky,  jejího případného vnějšího poškození a proměření dojde samozřejmě i na kontrolu  plomby (pokaždé) pod přelepkou a problém pro zákazníka je na světě. V případě samotného rozladění vlastní cívky není až takovým problémem  rozváženou cívku v servisu naladit. Ovšem pro neznalého člověka bez správného vybavení to představuje vcelku neřešitelný problém. Pokud je však porušen vnitřní odporový trimr, není již šance cívku opravit.

Velikost odporového trimru uvnitř cívky je opravdu malá (porovnání s hrotem propisky) a jakákoli hodnota běžce se musí jemně donastavit speciálním plastovým nástrojem. Kovový šroubovák opravdu použít nelze. Vlastní nastavení se provádí při napojené cívce na signál a na speciální měřící přístroje – osciloskop a střídavý milivoltmetr. Samostatný ohmetr zde již nestačí. Z obrázku je patrné, o jak titěrnou součástku náchylnou na přesnost nastavení i na okamžité poškození použitím nesprávného nářadí se jedná. I přes tyto rozměry se však setkávám s pokusy o nastavení hodnot běžnými šroubováky a jinými nástroji! Můžu garantovat, že běžným šroubováčkem dojde k přetočení trimru, anebo k jeho rozlomeni, čímž je s okamžitou platností ukončena detekční schopnost dodané hledací cívky. A cívka pak  putuje na můj stůl….

Já samozřejmě poznám, že bylo s cívkou neodborně manipulováno. A samozřejmě kontaktuji zákazníka, že neodborným zásahem třetí osoby došlo k poškození cívky a k porušení záručních podmínek. A že se  ze záruční opravy se stává oprava smluvní.

Tímto článkem bych chtěl upozornit všechny zájemce o vylepšení detekčních vlastností hledací cívky, že svým zásahem nejenže pozbývají záručních podmínek, ale jsou potenciálními zákazníky našeho servisního centra. A také bych chtěl všechny upozornit , že jako autorizovaný servis firmy Garrett pro Českou a Slovenskou republiku jsme schopni doložit veškeré parametry neodborně upravovaných cívek, fotodokumentaci neoprávněného zásahu a zjevný rozdíl mezi novou a takto upravovanou cívkou České obchodní inspekci (ČOI), kterou nám bývá mnohokráte vyhrožováno!

Závěrem článku apeluji na všechny naše zákazníky, aby svévolně neupravovali parametry přístrojů, ani je nerozebírali. Předejde se tak problémům s reklamacemi, a následným problémům v obchodním i v osobním vztahu. Pokud bude kdokoli potřebovat poradit, anebo zkontrolovat přístroj, naše servisní a poradenské centrum mu je otevřeno.
 
Přeji hezké signály pod cívkou všem příznivcům a vlastníkům detektorů kovů značky GARRETT